ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มอบรางวัลเพชรราชพฤกษ์ 2560
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเกิดท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอฉัน ณ วัดใหญ่จอมปราสาท
พิธิไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวกิจกรรม

⇒ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มอบรางวัลเพชรราชพฤกษ์ 2560
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเกิดท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
⇒ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
⇒ ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
⇒ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
⇒ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอฉัน ณ วัดใหญ่จอมปราสาท
⇒ พิธิไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559
⇒ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย วาระครบรอบ 11 ปี
⇒ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญา     บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่น ที่ 9
ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มอบรางวัลเพชรราชพฤกษ์
งานทำบุญคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบรางวัลให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
⇒ รับปริญญามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด