สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนใหม่

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สำนักงานอธิการบดี