สภามหาวิทยาลัย Happy new year 2015 วาระดิถีขึ้นปีใหม่

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของขวัญปีใหม่แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการจากคณาจารย์และข้าราชการ

พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ ท่าน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสมัยนี้ เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นั้น เคยได้เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1/2 อีกด้วย