มอบรางวัลแก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือรับทราบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์