พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันนี้ได้รับความกรุณาจาก ท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาต และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร. อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของแต่ละคณะสาขาวิชา รับพานดอกไม้และรับลูกศิษย์ทุกคนไว้ด้วยใจเมตตาและอบอุ่น และมอบรางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย การสอนดีเด่น และกิจกรรมดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี