ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาต และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและโล่สตรีไทยดีเด่น ด้านการศึกษา จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 และนอกจากนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62