ที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์การแปล คณะอักษรศาสตร์
 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านลิขสิทธ์การแปลหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาฝ่ายมาตรการทางสังคมและกฎหมาย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาโครงการห้องสมุดทางไปรษณีย์  โครงการห้องสมุดทางไปรษณีย์
 • ที่ปรึกษาฝ่ายมาตรการทางสังคมและกฎหมาย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์