บทความทางวิชาการ

1. “กฎหมายกับการคุ้มครองผู้บริโภค”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 71-83. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
2. “กฎหมายกับการอนุรักษ์และพัฒนาคลองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. ข่าวเนติบัณฑิตยสภา ปีที่ 3, ฉบับที่ 28(พฤศจิกายน 2534) : หน้า 2-5.
3. “กฎหมายกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม”. หนังสือ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน (31 มีนาคม 2537) : หน้า 131-142.
4. “กฎหมายเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม”. รำลึก รพี’33 (สิงหาคม 2533) : หน้า 22-49.
5. “กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัย”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 1-15. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
6. “กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ฉบับใหม่”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 13. หน้า 18-36. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2536.
7. “กฎหมายควบคุมการเรี่ยไร”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 8. หน้า 33-42. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2530.
8. “กฎหมายที่น่ารู้สำหรับนักท่องเที่ยว”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 8. หน้า 1-20. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2530.
9. “กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้”. วารสารวิทยบริการ ปีที่ 10, ฉบับที่ 2(พฤศจิกายน 2531) :หน้า 94-108.
10. “กฎหมายน่ารู้:การสมรส”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 56(สิงหาคม 2533) :หน้า 23-27.
11. “กฎหมายน่ารู้:การหมั้น”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 55(กรกฎาคม 2533) :หน้า 56-60.
12. “กฎหมายน่ารู้:ทำพินัยกรรมอย่างไร…จึงจะมีความสุข”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 69(กันยายน 2534) :หน้า 80-85.
13. “กฎหมายน่ารู้:มรดก”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 72 (ธันวาคม 2534) :หน้า 54-60.
14. “กฎหมายน่ารู้:เมียน้อยเมียหลวง”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 65 (พฤษภาคม 2534) :หน้า 56-60.
15. “กฎหมายน่ารู้:ลูกที่เกิดจากการผสมเทียม”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 77 (พฤษภาคม 2535):หน้า 34-36.
16. “กฎหมายน่ารู้:ลูกบุญธรรม”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 67 (กรกฎาคม 2534):หน้า 56-59.
17. “กฎหมายน่ารู้:เหตุหย่า 10 ประการ”. วารสารออมสิน  ฉบับที่ 77 (พฤษภาคม 2535):หน้า 34-36.
18. “กฎหมายบังคับใช้หมวกนิรภัย”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 1-20. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
19. “กฎหมายประกันสังคม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 105-112. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
20. “กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 69-86. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
21. “กฎหมายอาคารชุด ฉบับใหม่”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 13. หน้า 10-17. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2536.
22. “กลโกงธุรกิจบ้านและที่ดิน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 42-54. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
23. “การขายของโดยหลอกลวง”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 155-166. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
24. “การครอบครองปรปักษ์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 55-64. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
25. “การจดทะเบียนสมรสเป็นผลดีแก่ฝ่ายหญิงจริงหรือ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 126-135. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
26. “การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 113-125. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
27. “การดำเนินคดีแพ่งสำหรับเด็กและเยาวชน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 143-153. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
28. “การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 57-68. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
29. “การประกันชีวิต”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 10. หน้า 14-24. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2532.
30. “การประกันชีวิต”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 13. หน้า 1-9. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2536.
31. “การประกันภัยรถยนต์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 180-190. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
32. “การประกันภัยรถยนต์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 45-56. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
33. “การเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 8. หน้า 175-186. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2530.
34. “การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 8. หน้า 21-32. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2530.
35. “การเสียสัญชาติไทย”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 154-165. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
36. “การอนุรักษ์และพัฒนาคลอง: ศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย”. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538) : หน้า 1-5.
37. “การอ่านเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาต่างๆ”. วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 4, ฉบับที่ 10 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2533) : หน้า 16-21.
38. “ขับรถชนแล้วหนี”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 11-18. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
39. “ความจำเป็นในการตรากฎหมายสกัดการฟอกเงิน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 87-100. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
40. “ความต้องการภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านนิติศาสตร์”. ภาษาปริทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 15 ฉบับปีการศึกษา 2537(2537): หน้า 111-114.
41. “ความรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิโดยจงใจของลูกจ้าง”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 32-40. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
42. “ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แพทย์ควรรู้(ตอนที่1)” สารศิริราช ปีที่ 47. ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2538) : หน้า 224-235.
43. “ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แพทย์ควรรู้(ตอนที่2)” สารศิริราช ปีที่ 47. ฉบับที่ 4 (เมษายน 2538) : หน้า 358-371.
44. “ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แพทย์ควรรู้(ตอนที่3)” สารศิริราช ปีที่ 47. ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2538) : หน้า 451-460.
45. “ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แพทย์ควรรู้(ตอนจบ)” สารศิริราช ปีที่ 47. ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2538) : หน้า 532-551.
46. “ค่าตอบแทนแรงงาน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 152-164. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
47. “ค่านิยมและกฎหมายอเมริกันที่ควรทราบ”. ใน เรียนอย่างไรอยู่อย่างไรในอเมริกา, หน้า 71-77. (ม.ป.ท. ), 2538.
48. “คู่ความ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 48-60. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
49. “ใคร-ใครก็ต้องรู้กฎหมาย ตอนลิขสิทธิ์ฮิตนาน”. วารสารใกล้หมอความ ปีที่ 2, ฉบับที่ 18 (ตุลาคม 2533) : หน้า 46-47.
50. “โฆษณาเป็นพิษ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 167-179. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
51. “จดทะเบียนสมรสซ้อน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 8. หน้า 62-72. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2530.
52. “จำเป็น-ป้องกัน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 123-132. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
53. “เจตนา – ประมาท”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 133-142. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
54. “ฐานะทางกฎหมายของผู้รักร่วมเพศ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 48-57. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
55. “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า” ACCA NEWS Vol. 1 No.3ZDecember 1993: pp.12-17.
56. “ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน”. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีที่ 12. ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-กันยายน 2530): หน้า 60-98.
57. “นานาปัญหาเกี่ยวกับพินัยกรรม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 81-93. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
58. “นายหน้าค้าที่ดิน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 35-45. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2535.
59. “บาบาทของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการลดมลภาวะจากน้ำเสียในกิจการเกษตร”.วารสารอัยการ  ปีที่ 14,ฉบับที่ 165 (พฤศจิกายน 2534): หน้า 3-18.
60. “บันดาลโทสะ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 13. หน้า 64-70. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2536.
61. “บุตรบุญธรรม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 94-102. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
62. “ประนีประนอมยอมความ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 37-47. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
63. “ปัญหากฎหมายการใช้แรงงานเด็ก”. รัฐสภาสาร ปีที่ 38,ฉบับที่ 9(กันยายน 2533):หน้า 1-11.
64. “ปัญหากฎหมายการทำแท้ง”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 15,ฉบับที่ 4(กรกฎาคม-กันยายน 2533):หน้า 25-43.
65. “ปัญหากฎหมายการทำแท้งแนวทางแก้ไขปรับปรุง”. จุฬาลงกรณ์สาร ปีที่ 3, ฉบับที่ 10(มกราคม-มีนาคม 2534) : หน้า 69-79.
66. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 140-148. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
67. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิต”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 84-96. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
68. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิต”. วารสารเหมืองแร่ ปีที่ 7, ฉบับที่ 16(กันยายน 2536): หน้า 17-22.
69. “ปัญหากฎหมายลิขสิทธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา”. นิตยสารผู้นำการตลาด ปีที่ 9,ฉบับที่ 3(มีนาคม 2535): หน้า 260-279.
70. “ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพของวิศวกรและสถาปนิก”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 10. หน้า 90-99. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2532.
71. “ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”. วารสารสภาเหมืองแร่ ปีที่ 12, ฉบับที่ 5(สิงหาคม 2534): หน้า 5-13.
72. “ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”. ใน สิ่งแวดล้อมน่ารู้: กรณีป่าไม้. หน้า 14-26. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.
73. “ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงวิชาการ”. วารสารวิทยบริการ ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2530): หน้า 32-46.
74. “ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงวิชาการ”. กปร.สัมพันธ์ ปีที่ 1, ฉบับที่ 10 (มกราคม 2534): หน้า 46-58.
75. “ปัญหาหลอกลวงและฉ้อโกงที่ดิน รวมทั้งวิธีป้องกัน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม           11. หน้า 32-41. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
76. “ผู้มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 97-104. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
77. “พยานทางแพทย์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 32-47. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
78. “พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 146-159. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
79. “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537: มิติใหม่ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์”. จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 7, ฉบับที่ 28(กรกฎาคม-กันยายน 2538) : หน้า 52-68.
80. “พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535: องค์กรและการบังคับใช้กฎหมาย” วารสารกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม 2538) : หน้า 23-33.
81. “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 138-154. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
82. “มาตรการกฎหมายกับการแก้ไขมลพิษทางน้ำ” บัณฑิตย์  เล่มที่ 47, ตอนที่ 4 (ธันวาคม 2534) : หน้า 51-62.
83. “มาตรการกฎหมายกับการแก้ไขมลพิษทางน้ำ”. ใน หนังสือที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2538 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. หน้า 73-83. กรุงเทพมหานคร:ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
84. “มาตรการกฎหมายกับการแก้ไขมลพิษทางน้ำ:ความล้าหลังของกฎหมายสิ่งแวดล้อม”.จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 4, ฉบับที่ 13(ตุลาคม-ธันวาคม 2534) : หน้า 68-77.
85. “มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองความลับทางการค้า”. รายงานประจำปี 2536 วราชบัณฑิตยสถาน ,หน้า 103-112.
86. “มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองงานสร้างสรรค์อันเป็นสาธารณสมบัติ”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน (ตุลาคม-ธันวาคม 2537):หน้า 23-55.
87. “มาตรการกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”. วารสารรพีสาร ปีที่ 4, ฉบับที่ 13 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538):หน้า 11-31.
88. “มาตรการกฎหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด”. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีที่ 13, ฉบับที่ 23 (มีนาคม 2533):หน้า 50-65.
89. “มาตรการกฎหมายกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 16, ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2534) : หน้า 5-22.
90. “มิติใหม่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” วารสารสื่อสารมวลชน ปีที่ 11, ฉบับที่ 28 (ธันวาคม 2538) : หน้า 27-41.
91. “เมียน้อย-เมียหลวง เมียของใคร?” วารสารรายเดือนท่าแร้ง ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2530) : หน้า 67-74.
92. “รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 10. หน้า 1-13. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2532.
93. “รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา” สรรพากรสาส์น ปีที่ 37, ฉบับที่ 9 (กันยายน 2533) : หน้า 259-266.
94. “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 16-31. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
95. “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และการนำบริษัทเข้าหลักทรัพย์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 101-112. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
96. “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 1-10. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
97. “โรคเอดส์กับปัญหาทางกฎหมาย”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 165-178. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
98. “ลิขสิทธิ์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 127-129. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
99. “ลิขสิทธิ์ในการแปลหนังสือต่างประเทศ” วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม ฉบับครบรอบ 20 ปี (2533): หน้า 59-65.
100. “เลือกองค์กรธุรกิจแบบไหนดี”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 11. หน้า 113-126. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2533.
101. “ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกัน”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 12. หน้า 1-8. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2534.
102. “สิทธิการรับมรดก”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 72-80. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537
103. “สิทธิของผู้ต้องหา”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 9. หน้า 113-123. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2531.
104. “สิทธิของผู้ต้องหา”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 118-126. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
105. “สิทธิบัตร…ทางออกเมื่อไม่มีทางเลี่ยง” นิตยสารผู้นำการตลาด ปีที่ 10, ฉบับที่ 3  (เมษายน2533): หน้า 135-188.
106. “สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยโรคเอดส์”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 14. หน้า 149-160. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2537.
107. “โสเภณีเด็ก”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 15. หน้า 136-145. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2538.
108. “หญิงกับเสรีภาพในการทำแท้ง”. ใน ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน เล่ม 10. หน้า 121-133. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. 2532
109. “Pollution of Waterways”. In Regulation In Pacific Rim Nation printed For An International Law and Policy Conference in Hongkong, managed by American Bar Association 26-28 February 1991.
110. “The Problem of Copyright Law Between Thailand and the United States”.American Studies (1989): 47-58.
111. “Role of Laws Regulations Concerning Water Pollution in Thailand”. Chulalongkorn Law Review VI 1989-1990: 150-163.
112. “Role of Legislation and Regulation in Treatment”. In Combating Drug Abuse Therapeutics Communities into The 90’s, 187-195. (n.p), 1989.
113. “กระแสทัศนะ: อนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด-มิติใหม่ในการปราบปรามยาเสพติด”. ไทยรัฐ (15 สิงหาคม 2532) : 10.
114. “คุณภาพสังคม: ของขวัญวันเด็กที่แท้จริงเลิกกดขี่เพศรีดแรงงาน”. ไทยรัฐ (14 มกราคม 2532) : 5.
115. “คุณภาพสังคม: จุฬาจัดตั้งอาศรมความคิด งานแรกวิจัยคลองกับสิ่งแวดล้อม”. ไทยรัฐ (23 พฤศจิกายน 2533) : 5.
116. “คุณภาพสังคม: แฉความเจ้าเล่ห์ของสหรัฐฯทำไมไทยไม่แก้ลิขสิทธิ์”. ไทยรัฐ (20 ธันวาคม 2531) : 5.
117. “คุณภาพสังคม: ชี้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อหลักประกันชีวิตคนไทย”. ไทยรัฐ (9 มีนาคม 2532) : 5.
118. “คุณภาพสังคม: นักวิชาการผลักดันเลิก ปร.42 กฎหมายกด นสพ.ขัดประชาธิปไตย”. ไทยรัฐ(24 กรกฎาคม 2532) : 5.
119. “คุณภาพสังคม: บทเรียนจากสงครามโคเคน เร่งริบทรัพย์นายทุนค้าผงไทย”. ไทยรัฐ (20 กันยายน 2532) : 5.
120. “คุณภาพสังคม: ปิดช่องกฎหมายโสเภณี ล่าธุรกิจ “ค้าน้ำกาม””. ไทยรัฐ (18 กุมภาพันธ์ 2532) : 5.
121. “คุณภาพสังคม: พัฒนาสังคมสิทธิมนุษยชน “เด็ก” ปัญหาใหม่ของสังคมที่ต้องแก้”. ไทยรัฐ(18 พฤศจิกายน 2531) : 5.
122. “คุณภาพสังคม: วางมาตรการเข้มปราบยาเสพติดใช่เฉพาะผู้ขายผู้เสพก็ถูกควบคุมด้วย”.ไทยรัฐ (24 กันยายน 2533) : 5.
123. “คุณภาพสังคม: วิเคราะห์กฎหมายปฏิรูปที่ดิน บังคับใช้ใครได้ประโยชน์”. ไทยรัฐ (5 ตุลาคม 2532) : 5.
124. “คุณภาพสังคม: สายตาชาวบ้านมองศูนย์พิทักษ์ฯปฏิบัติงานดีแต่ไม่ควรประจานเด็ก”. ไทยรัฐ(22 มิถุนายน 2533) : 5.
125. “คุณภาพสังคม:อาจารย์ นิสิต นักศึกษา รุมค้านกรมตำรวจปฏิเสธเลือดใหม่”. ไทยรัฐ (13 มีนาคม 2532) : 5.
126. “คุณภาพสังคม: อำนาจฟาดฟันทุจริต อาจเป็นดาบสองคม”. ไทยรัฐ (6 ตุลาคม 2531) : 5.