บันทึกการเดินทาง

วัดใหญ่จอมปราสาท 29 ตุลาคม 2560


กฐินสามัคคี วัดศรีศักดิ์พัฒนา 21 ตุลาคม 2560


กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดจันทรังษีศรีรุ่งเรือง วัดศรีออนใต้ 12 ตุลาคม 2560


ทอดผ้าป่าสามัคคีเมืองน่าน 8-10 พฤษจิกายน 2555


ทอดกฐินภาคเหนือ 31 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2556


ทอดกฐินภาคเหนือ 2-3 พฤษจิกายน 2556


ไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดม่วงแค 6-21 เมษายน 2556


ครูบาอริยชาติ 13 พฤษภาคม 2551


อินเดีย-เนปาล 25 ธ.ค. 2547 – 3 ม.ค. 2548


พม่า 25–30 ต.ค. 2548


เซียงไฮ้ 12–15 ต.ค. 2549


อเมริกาใต้ 2–10 ต.ค. 2550 (Part 1)

อเมริกาใต้ 11–18 ต.ค. 2550 (Part 2)

อเมริกาใต้ 19–21 ต.ค. 2550 (Part 3)


สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (Part 1)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (Part 2)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (Part 3)


ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (Part 1)


เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557


ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557


เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557


เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557


แคนนาดา 11-18 ก.ย. 2557

นิวซีแลนด์ 25-30 พ.ย. 2557

ตุรกี-กรีซ 5-11 ธันวาคม 2557


สหรัฐอเมริกา 8-15 พฤษภาคม 2559


ญี่ปุ่น 19-23 มีนาคม 2559