งานประชุมวันสภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2557

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ         อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.  พระนคร จัดงานเสวนา “วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 54 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 คน ผู้บริหารระดับสูง 12 คน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 4 คน และคณบดีทั้ง 9 คณะ

การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สภาคณาจารย์และผู้แทนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็นฐานในการคิดและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร และคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยให้เกิดสัมมาทิฐิภิรมย์ในการบริหารงาน